SnapShopper

Prijava Korisnika

Dobrodošli, prijavite se kako bi ste koristili kupone.
Prijavi se sa Facebook nalogom

Ristracija Korisnika

Spremni za najbolje ponude? Skupljajmo kupone!
Registruj se sa Facebook nalogom

Oporavak Lozinke

Zaboravili ste Vašu lozinku? Sredićemo to.

Uslovi korišćenja

Opšti uslovi poslovanja Internet portala „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“,„www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“

Ovi Opšti uslovi poslovanja propisuju pravila koja se odnose na posetu i korišćenje internet portala Opšti uslovi poslovanja Internet portala „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“ od strane posetilaca i korisnika, kao i na objavljivanje oglasnih poruka oglašivača na istom internet portalu i mobilnoj aplikaciji.

Posetom i korišćenjem internet portala Opšti uslovi poslovanja Internet portal „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“ smatra se da su posetilac i korisnik u potpunosti upoznati i saglasni sa Opštim uslovima poslovanja kao i da u potpunosti prihvataju iste.

-Posetilac može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje putem interneta pristupa internet portalima „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“ , bez formiranja svog korisničkog naloga.

-Korisnik je svako poslovno sposobno fizičko lice koje putem svog korisničkog naloga koristi internet portale „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije„Snapshopper“.

-Oglašivač je pravno lice koje putem internet portala „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“ nudi svoju robu/usluge, daje informacije o robi/uslugama iz svoje ponude i odobrava popuste na kupovinu istih.

-Elektronski kupon je oglasna poruka koja sadrži informacije o oglašivačima, o robi/uslugama koju nude oglašivači, o popustima koje odobravaju oglašivači, o vremenu i mestu u kojem se mogu iskoristiti odobreni popusti, kupiti roba ili koristiti usluga.

Internet portali „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“, kao i sav njihov sadržaj (tekstualni, video, audio materijali, baze podataka, programski kod, dizajn, itd.) predstavljaju autorsko delo čijom sadržinom upravlja Preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava. Preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara ovlašćeno je da u svakom trenutku, bez posebnog odobrenja i obaveštenja posetilaca i korisnika vrši izmene i dopune Opštih uslova poslovanja, upravlja sadržajem internet portala i mobilne aplikacije, vrši njihovu izmenu i nadogradnju, ograniči ili onemogući posetiocima i korisnicima pristup i upotrebu istih, odobri ili odbije zahtev za registraciju i izbriše korisničke naloge i lozinke.

Svaka nedozvoljena izmena, zloupotreba, kopiranje, distribuiranje, prosleđivanje, brisanje i blokiranje celokupnog ili pojedinačnog sadržaja internet „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“ od strane trećih lica, bez posebnog odobrenja, biće sankcionisana prema važećim zakonskim propisima Republike Srbije, te u tom slučaju preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara zadržava pravo da bez posebne saglasnosti ukloni postavljeni/izmenjeni sadržaj od strane trećih lica i zahteva naknadu eventualne štete.

Elektronski kuponi objavljeni na internet portalima „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilnoj aplikaciji „Snapshopper“ ne predstavljaju ponudu preduzeća Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara za zaključenje ugovora o kupovini, već ponudu oglašivača upućenu korisniku/potrošaču da preuzimanjem kupona ostvari popust na naznačenu robu/usluge, da koristi usluge i kupuje proizvode oglašivača, kao i mogućnost korisnika da se informiše o robi/uslugama oglašivača. Kupoprodaja se odvija isključivo između korisnika/kupca i oglašivača/prodavca, te preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara ne učestvuje ni u jednoj transakciji između korisnika/kupca i oglašivača/prodavca.

Posetilac/korisnik na svoju odgovornost pristupa/koristi internet portale „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“.

Korisnik u potpunosti besplatno koristi internet portale „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“, bez plaćanja naknade za formiranje naloga, instaliranje aplikacije, preuzimanje i korišćenje kupona, kao i ostvarivanje popusta, pri čemu preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni odluku o naknadi za korišćenje internet portala „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“.

Posetilac/korisnik je u obavezi da internet portale „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“ koristi u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srbije i ovim Uslovima poslovanja, te je preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara ovlašćeno da sankcioniše nedozvoljeno postupanje posetilaca/korisnika.

Korisnik je dužan da čuva korisničku lozinku za korišćenje korisničkog naloga, da istu ne poverava trećim licima, te u suprotnom to čini na sopstvenu odgovornost i preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara ne snosi nikakvu odgovornost za zloupotrebu iste.

Korisnik je dužan da dostupne kupone preuzima isključivo na način koji je opisan u uputstvu, koje se nalazi na internet portalima „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“.

Korisnik može iskoristiti/preuzeti elektronski kupon i ostvariti navedeni popust isključivo pod uslovima i na način koji je naveden u opisu preuzetog kupona. Opis kupona može sadržati: opis robe/usluga, punu cenu robe/usluge, cenu sa popustom robe/usluge, podatke o oglašivaču, naziv i lokaciju objekta u kome se kupon može iskoristiti i popust ostvariti, vremenske rokove važenja kupona, uslove za korišćenje kupona koje je naveo oglašivač, podatke vezane za količinu i vrstu robe/usluga, način kupovine, kao i druge podatke koje su oglašivač i preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara ugovorili prilikom zaključivanja ugovora.

Preuzimanjem elektronskog kupona sa internet portala „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“ smatra se da je korisnik/kupac pročitao opis kupona, da je upoznat sa uslovima kupovine robe/usluga i ostvarivanja popusta, te da je na iste pristao, pa preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara ne snosi odgovornost za slučaj neinformisanja ili pogrešnog informisanja u vezi sa preuzetim kuponom i korišćenjem istog.

Rizik neostvarivanja popusta i nemogućnosti iskorišćavanja preuzetog kupona u potpunosti preuzimaju korisnik i oglašivač, te preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara u tom slučaju ne snosi nikakvu odgovornost i nije u obavezi ni korisniku ni oglašivaču da naknadi eventualnu štetu.

Preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara, ne snosi odgovornost u slučaju nepružanja usluga oglašivača, nesaobraznosti kupljene robe, neistinitih informacija o robi/uslugama oglašivača, nepoštene i obmanjujuće poslovne prakse oglašivača, te ne daje garanciju na kvalitet robe/usluga oglašivača, pa stoga nije u obavezi da korisniku/kupcu nadoknadi pretrpljenu štetu, izvrši povraćaj novca ili posreduje u rešavanju mogućeg spora između oglašivača i korisnika/kupca.

Slikovni i grafički sadržaj, koji pruža informacije o robi/uslugama, koje se promovišu putem internet portala „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“, ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu robe/usluga, te preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju dovođenja korisnika u zabludu.

Korisnik je u mogućnosti da, nakon preuzimanja kupona sa Internet portala ili mobilne aplikacije, odustane od kupovine sve do trenutka poništavanja kupona u prodajnom objektu u kome se popust ostvaruje-koristi kupon, te u tom slučaju preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara ne odgovara oglašivaču za eventualnu štetu.

Na internet portalima „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“ mogu se naći linkovi koji vode ka drugim internet sajtovima, te preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara nema kontrolu nad njihovim sadržajem i ne odgovara za štetu koju posetioci/korisnici pretrpe njihovim korišćenjem.

Preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara, ne snosi odgovornost u slučaju da, usled tehničkih problema, redovnog održavanja ili drugog sličnog razloga, internet portali „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“ nisu dostupni posetiocima/korisnicima, u slučaju da prilikom posete/korišćenja internet portala i mobilne aplikacije dodje do gubitka podataka posetilaca/korisnika, prekida i usporavanja internet veze, brisanja korisničkih naloga i lozinki, neovlašćenog pristupa korisničkim nalozima od strane trećih lica, oštećenja na kompjuterskom i mobilnom sistemu posetilaca/korisnika, računarskoj i mobilnoj opremi posetilaca/korisnika, kao i u slučaju neovlašćene izmene sadržaja internet portala i mobilne aplikacije od strane trećih lica, te u ovim navedenim slučajevima preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara nije u obavezi da posetiocu/korisniku nadoknadi eventualno nastalu štetu.

Izjava o poverljivosti podataka

Shodno odredbi iz člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Mobmedia team DOO Beograd, Obilićev Venac 15, matični broj: 21145041, čiji je zakonski zastupnik Aleksandar Popović, obaveštava lica na koje se podaci odnose o sledećem:

1. Vrsta podataka koji su predmet obrade:

Ime i prezime korisnika usluga, adresa prebivališta ili boravišta, broj mobilnog telefona, e-mail, korisničko ime, šifra korisničkog naloga

2. Podaci o rukovaocu koji prikuplja podatke:

• Naziv rukovaoca: Mobmedia team DOO Beograd

• Vrsta rukovaoca: privredno društvo

• Matični broj: 21145041

• Ulica i broj: Obilićev Venac 15

• Odgovorno lice rukovaoca: Aleksandar Popović

• Funkcija: direktor

3. Svrha prikupljanja i dalje obrade podataka:

Podaci se prikupljaju radi pružanja usluga internet portala „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije„Snapshopper“od strane rukovaoca korisnicima.

4. Načinu korišćenja podataka:

Podaci se čuvaju na računaru, pristup je moguć samo uz korisničko ime i lozinku, pristup podacima ima samo određena lica, koriste se samo radi ostvarivanja svrhe korišćenja podataka, ukoliko neko od lica čiji se podaci obrađuju opozove svoj pristanak, čuvanje i upotreba podataka će biti obustavljena

5. Lica koja će koristitit podatke su:

Neće postojati spoljni korisnici podataka

6. Pravni osnov prikupljanja podataka je:

Bez ličnog pristanka u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

7. Opoziv pristanka:

Lice na koje se poadci odnose ima pravo da pristanak za obradu podatake opozove, sa svim Zakonom propisanim pravnim posledicama opoziva pristanka.
Pristanak se može opozvati.
Punovažan opoziv lice može dati pismeno ili usmeno na zapisnik.
U slučaju opoziva, lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.
Obrada podataka je nedozvoljena posle opoziva pristanka.

8. Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade:

U slučaju nedozvoljene obrade podataka lice ima pravo da od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

9. Zagarantovana prava:

Lice na koje se podaci odnose ima sva prava zagarantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u slučaju nedozvoljene obrade, kao i u vezi sa drugim okolnostima čije bi nesaopštavanje licu na koje se odnose podaci, odnosno drugom licu bilo suprotno savesnom postupanju
Rukovalac će obavestiti lice na koje se podaci odnose i korisnika o izmeni, dopuni ili brisanju podataka bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 Danaa od dana izmene, dopune ili brisanja podataka.

za obrađivača Aleksandar Popović, direktor

Pristupanjem internet portalima „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“ i formiranjem korisničkog naloga smatra se da su posetioci/korisnici pročitali Izjavu o poverljivosti podataka u celosti, te istu razumeli i prihvatili.

Posetom i korišćenjem internet portala „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“ posetilac/korisnik je saglasan da preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara prikuplja lične podatke o posetiocima/korisnicima portala i mobilne aplikacije: i to: ime i prezime, lokacija prebivališta podatke o njihovim e-mail adresama i IP adresama, korisničkim lozinkama sa kojih korisnici pristupaju, u cilju pružanja kvalitetne usluge, kao i da preduzeće Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara sve navedene podatke može koristiti radi pružanja svojih usluga, te da ih na zahtev može dostavljati nadležnim organima, a sve u skladu sa zakonskim propisima RS i ovim Uslovima poslovanja.

Korisnik je saglasan da, putem svoje e-mail adrese i mobilnog telefona, prima sve vrste obaveštenja koja su vezana za korišćenje internet portala „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“.

Korisnik ima pravo da u svakom trenutku, bez prethodne saglasnosti preduzeća Mobmedia team DOO Beograd-Zvezdara, prestane sa korišćenjem internet portal „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije „Snapshopper“ brisanjem svog korisničkog naloga.

Internet portala „www.snapshopper.rs“, „www.snapshopper.eu“, „www.snapshopper.net“ i mobilne aplikacije„Snapshopper“ koristi „cookie“ programe. Cookies odnosno Kolačići su neprimetni dokumenti koji se privremeno pohranjuju na tvrdom disku i omogućavaju da naša stranica prepozna Vaš računar kada nas sledeći put posetite. Oni takođe služe za optimalni rada web stranice te kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo pregleda i korišćenja. Posetom i korišćenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića, koje je moguće i blokirati, nakon čega ćete i dalje moći da pregledate stranicu, ali neke mogućnosti Vam neće biti dostupne, te bi sam čin blokiranja mogao imati negativan efekat na korišćenje web stranice.

U Beogradu

Dana: 01.04.2018. godine.